Trong kết cấu đề thi THPT giang sơn môn giờ Anh năm 2020, 2 bài Đọc hiểu sở hữu tới 20% số câu hỏi. Nhằm mang đến cho những em học viên lớp 12 một tài liệu ôn tập quality bám sát cấu trúc đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đấy là tuyển tập những bài tập hiểu hiểu tiếng anh có đáp án cụ thể từng câu và bài xích dịch sang tiếng Việt. Chúc các em ôn tập tốt!

6 mẹo làm cho đề đọc hiểu giờ đồng hồ Anh đúng mực siêu tốc độ ăn cứng cáp điểm 10

*
Phần Đọc đọc trong đề thi thpt QG gồm có 2 phần: 1 bài bác đọc đọc ngắn với 1 bài đọc gọi dài. Mỗi bài gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Tổng hợp các bài đọc hiểu tiếng anh


Contents

1 1, bài tập hiểu hiểu giờ anh gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài xích tập đọc hiểu tiếng anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài xích tập đọc hiểu tiếng anh tất cả đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài hiểu hiểu

In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea lớn go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels khổng lồ turn and make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together & make them bigger, we can use them khổng lồ move things

In the last few centuries, things have begun lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, and the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting khổng lồ watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, & only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster & faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, & soon we will use it to vị lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds khổng lồ charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things lượt thích cars và furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media lượt thích Twitter và Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, lớn help them see, hear and communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones lớn use social truyền thông media or search the internet because the mạng internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, & a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying khổng lồ develop a space solar power nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want lớn use wheels

C, most inventions were to bởi with farming

D, it took time for new ideas to lớn change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, to explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to lớn explain how space travel started.

D, khổng lồ show how an invention developed quickly.

*
Máy bay được nói tới trong bài đọc như một ví dụ như về hiện đại khoa học tập kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting to lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, and nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier to lớn build a solar nguồn station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More và more inventions

D, Progress now và then

Bài tập gọi hiểu giờ anh có đáp án cụ thể như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập gọi hiểu tiếng anh gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn bảo rằng trong thừa khứ

A, mọi bạn đã không sáng tạo ra các thứ

B, các người không muốn sử dụng bánh xe

C, hầu như các sáng tạo là để gia công nông nghiệp

D, đề nghị mất thời gian để những phát minh mới chuyển đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea lớn go around the world.

Tạm dịch: Trong thừa khứ, công nghệ và tiến bộ rất chậm. Bạn dân đã phát minh sáng tạo ra canh tác cách đó 12.000 năm nhưng yêu cầu mất 8.000 năm để ý tưởng đi khắp thay giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Tại sao nhà văn áp dụng ví dụ về sản phẩm công nghệ bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông thay đổi trong thế kỷ 20.

B, chính vì ông nghĩ về rằng đó là phát minh quan trọng đặc biệt nhất trong kế hoạch sử.

C, Để phân tích và lý giải cách phượt vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho thấy một phát minh sáng tạo đã phân phát triển hối hả như chũm nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun to move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example.

Tạm dịch: trong vài cầm cố kỷ qua, phần nhiều thứ đã ban đầu tiến bước nhanh hơn. đem một phát minh của gắng kỷ đôi mươi như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập đọc hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, chúng ta không thể biết phương tiện media xã hội phổ cập nhất đang là gì.

B, Vi mạch sẽ trở đề xuất nhanh hơn.

C, bọn họ sẽ không sử dụng internet nhiều.

D, bọn họ sẽ không cần những thiết bị như điện thoại cảm ứng thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to use social truyền thông media or tìm kiếm the internet because the internet will be in our heads!

Tạm dịch: họ sẽ ko cần điện thoại thông minh để áp dụng phương tiện media xã hội hoặc tìm kiếm kiếm internet bởi internet vẫn ở vào đầu chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập hiểu hiểu tiếng anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về năng lượng mặt trời trong không gian?

A, Đó là 1 ý tưởng cũ, mà lại mọi bạn chỉ bắt đầu phát triển nó lúc này.

B, Đó là 1 trong ý tưởng công nghệ viễn tưởng và không người nào thực sự nghĩ rằng nó vẫn hoạt động.

C, câu hỏi xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong không gian dễ dãi hơn những so với trên Trái đất.

D, Mọi người đã demo nó vào năm 1941, tuy thế họ đang không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened khổng lồ him. Today, many people are trying lớn develop a space solar nguồn station.

Tạm dịch: Năm 1941, công ty văn Isaac Asimov đã viết về một trạm tích điện mặt trời trong không gian. Mọi tín đồ cười nhạo ý tưởng phát minh của ông, nhưng bọn họ lẽ ra phải lắng nghe ông. Ngày nay, không ít người đang cố gắng phát triển một trạm năng lượng mặt trời trong không gian.

Xem thêm: Bộ Ráy Tai Cao Cấp - Bộ Lấy Ráy Tai Chuyên Nghiệp Giá Siêu Tốt

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập phát âm hiểu giờ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Tiêu đề tốt nhất cho nội dung bài viết sẽ là

A, Con fan trong ko gian

B, laptop sẽ kẻ thống trị thế giới?

C, Ngày càng những phát minh

D, Tiến bộ bây giờ và sau đó

Bài viết nói tới các tân tiến ở quá khứ, bây giờ đồng thời dự kiến về tương lai

2, bài xích tập hiểu hiểu giờ anh tất cả đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài đọc hiểu

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the questions.

Accidents do not occur at random. People eighty-five years of age & older are twenty-two times likely to lớn die accidentally than are children five lớn nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone lớn risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to lớn die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites to die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often to poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely khổng lồ use safety belts. People in rural areas have more accidents than thành phố or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office and because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income và rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according khổng lồ the passage?

A, Children aged five to lớn nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 and over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According lớn the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, white Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing và working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài xích đọc:

Các công tác đô thị hóa sẽ được thực hiện ở nhiều nơi trên gắng giới, đặc biệt là ở hầu hết vùng có tỷ lệ dân sư sinh sống xum xê với khu đất đai cùng tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu hèn của phạt triển kinh tế và công nghiệp hóa. Nó đã mang đến rất nhiều ích lợi cho làng hội của chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng đưa ra nhiều vấn đề khác biệt cho cơ quan ban ngành địa phương và những nhà hoạch định thị trấn trong vượt trình duy trì đô thị hóa bền vững, đặc biệt là ở những nước sẽ phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ thể thường gặp mặt trong các bài đọc hiểu giờ anh

Khi quá nhiều người rậm rạp vào một quanh vùng nhỏ, hạ tầng đô thị rất có thể không đủ để đáp ứng. Sẽ thiếu đơn vị ở, năng lượng và nước Điều này sẽ tạo ra những đô thị quá đông nghịt mà không tồn tại cơ sở vật hóa học thích hợp. Hiện nay nay, quá trình đô thị hóa nhanh đang diễn ra chủ yếu ở những nước đang cách tân và phát triển nơi đô thị hóa chắc chắn ít liên quan đến cuộc sống của tín đồ dân. đơn vị ở của mình chỉ là phần đa khu ổ chuột tồi tàn cùng với điều kiện dọn dẹp vệ sinh kém.

Con cái của mình chỉ đã có được giáo dục cơ bản. Vì đó, trận chiến tranh sinh tồn là ưu tiên bậc nhất của chúng ta hơn là bất kể điều gì khác. Chỉ khi quality cuộc sống của họ được cải thiện, họ mới rất có thể tìm kiếm mọi giá trị cao khác trong cuộc sống đời thường của họ.

Bài tập gọi hiểu tiếng anh gồm đáp án chi tiết như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập phát âm hiểu giờ anh có đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, điều làm sao dưới đấy là đúng?

A, trẻ em em từ năm đến chín tuổi đương đầu với xác suất tai nạn cao nhất.

B, tất cả mọi người đương đầu với phần trăm tai nàn như nhau.

C, Cứ 1 trong các 22 fan trong lứa tuổi 85 sẽ chết bởi tai nạn.

D, Nguy cơ gặp gỡ tai nạn cao hơn trong một số nhóm bạn nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro khủng hoảng tai nạn ở các nhóm người khác nhau, lấy ví dụ như tin tức dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely to lớn die accidentally than are children five to lớn nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: người từ 85 tuổi trở lên có tác dụng chết vì tai nạn cao hơn nữa 21 lần so với trẻ nhỏ 5-9 tuổi. Nguy cơ cho người Mĩ phiên bản địa vội 4 lần bạn Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập đọc hiểu tiếng anh gồm đáp án chi tiết như sau

inferior (adj): hèn hơn, phải chăng hơn

low-quality: unique kém

modern (adj): hiện nay đại

well-equipped: máy tốt

unsafe (adj): ko an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to use safety belts.

Tạm dịch: những người sống bần cùng nhận được thương mại & dịch vụ y tế kém, thường ở trong số những ngôi nhà tất cả lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện, tài xế cũ hơn với ít tính năng bình an hơn, và ít dùng dây bình an hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm người nào tiếp sau đây ở Mỹ bao gồm nguy cơ gặp gỡ tai nạn cao nhất?

A, tín đồ Mỹ bạn dạng địa

B, bạn Mỹ cội Á

C, fan Mỹ domain authority trắng

D, bạn Mỹ cội Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ phiên bản địa vội 4 lần người Mĩ cội Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập hiểu hiểu tiếng anh gồm đáp án cụ thể như sau

Từ “that” trong đoạn văn kể tới điều gì?

A, phái nam giới

B, bạn Mỹ phiên bản địa

C, nguy cơ

D, người Mỹ cội Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ bạn dạng địa vội 4 lần người Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc gốc Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Điều nào KHÔNG được nhắc như một vì sao cho xác suất tại nạn cao hơn nữa trong nhóm bạn nghèo?

A, Ít kỹ năng về an toàn.

B, Thiếu dịch vụ thương mại y tế.

C, nhà tại và điều kiện thao tác làm việc kém.

D, thực hiện ô tô phối kết hợp ít tính năng bình an hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely to use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống nghèo khổ nhận được dịch vụ thương mại y tế hèn (câu B), hay ở trong những ngôi nhà bao gồm lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc năng lượng điện (câu C), tài xế cũ hơn với ít tính năng bình an hơn (câu D), và ít dùng dây an ninh hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT tổ quốc môn giờ Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp cục bộ Ngữ pháp tất cả trong đề thi, gồm kim chỉ nan và bài bác tập vận dụng. Dễ ợt tra cứu cùng ôn tập

Chinh phục ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bằng INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: bí quyết chinh phục điểm trên cao kỳ thi THPT đất nước môn giờ Anh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *