Là đều mẩu truyện ngắn về những nhân vật và sự khiếu nại mà tác giả đăng trên trang web chính thức của bản thân mình là Pottermore.


- Choose -Harry Potter toàn tập- Tập 1: Harry Potter với Hòn đá phù thủy-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 01-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 02-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 03-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 04-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 05-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 06-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 07-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 08-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 09-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 10-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 11-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 12-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 13-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 14-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 15-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 16-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 17 (End)- Tập 2: Harry Potter với Phòng chứa túng thiếu mật-- Harry Potter và Phòng chứa kín đáo - Chương 01-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương 02-- Harry Potter cùng Phòng chứa bí mật - Chương 03-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Chương 04-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương 05-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương 06-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín - Chương 07-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương 08-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 09-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 10-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 11-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Chương 12-- Harry Potter với Phòng chứa kín - Chương 13-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 14-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Chương 15-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương 16-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương 17-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương 18 (End)- Tập 3: Harry Potter cùng Tên tù đọng nhân lao tù Azkaban-- Harry Potter với Tên tù nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương 01-- Harry Potter cùng Tên tù nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương 02-- Harry Potter cùng Tên tù hãm nhân lao tù Azkaban - Chương 03-- Harry Potter cùng Tên tù nhân nhân ngục Azkaban - Chương 04-- Harry Potter và Tên tội nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 05-- Harry Potter với Tên tù hãm nhân lao tù Azkaban - Chương 06-- Harry Potter cùng Tên tù túng nhân lao tù Azkaban - Chương 07-- Harry Potter và Tên tội phạm nhân lao tù Azkaban - Chương 08-- Harry Potter với Tên tù túng nhân ngục tù Azkaban - Chương 09-- Harry Potter cùng Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 10-- Harry Potter và Tên tù đọng nhân ngục tù Azkaban - Chương 11-- Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 12-- Harry Potter cùng Tên tù túng nhân lao tù Azkaban - Chương 13-- Harry Potter cùng Tên tầy nhân ngục Azkaban - Chương 14-- Harry Potter và Tên tù đọng nhân lao tù Azkaban - Chương 15-- Harry Potter cùng Tên tù túng nhân ngục Azkaban - Chương 16-- Harry Potter với Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương 17-- Harry Potter cùng Tên tầy nhân lao tù Azkaban - Chương 18-- Harry Potter cùng Tên phạm nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 19-- Harry Potter và Tên tù nhân nhân ngục Azkaban - Chương 20-- Harry Potter cùng Tên tầy nhân ngục Azkaban - Chương 21-- Harry Potter cùng Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương 22 (End)- Tập 4: Harry Potter và chiếc cốc lửa-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 01-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 02-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 03-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 04-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 05-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 06-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 07-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 08-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 09-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 10-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 11-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 12-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 13-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 14-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 15-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 16-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 17-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 18-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 19-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 20-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 21-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 22-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 23-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 24-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 25-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 26-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 27-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 28-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 29-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 30-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 31-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 32-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 33-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 34-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 35-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 36-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 36-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 37 (End)- Tập 5: Harry Potter và Mật lệnh Phượng Hoàng-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 01 --> 02-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 03 --> 04-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 05 --> 06-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 05 --> 06-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 07 --> 08-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 09 --> 10-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 11 --> 12-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 13 --> 14-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 15 --> 16-- Harry Potter với Mật lệnh phụng hoàng - Chương 17 --> 18-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 19 --> 20-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 21 --> 22-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 23 --> 24-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 25 --> 26-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 27 --> 28-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 29 --> 30-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 31 --> 32-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 33 --> 34-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 35 --> 36-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 37 --> 38 (End)- Tập 6: Harry Potter và Hoàng tử lai-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 01-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 02-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 03-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 04-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 05-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 06-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 07-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 08-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 09-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 10-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 11-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 12-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 13-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 14-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 15-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 16-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 17-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 18-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 19-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 20-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 21-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 22-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 23-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 24-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 25-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 26-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 27-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 28-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 29-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 30 ( hết )- Tập 7: Harry Potter và báu vật tử thần-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 01-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 02-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 03-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 04-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 05-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 06-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 07-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 08-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 09-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 10-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 11-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 12-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 13-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 14-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 15-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 16-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 17-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 18-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 19-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 21-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 22-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 23-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 24-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 25-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 26-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 27-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 28-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 30-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 31-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 32-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 33-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 34-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 34-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 35-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 36- Pottermore - nước ngoài truyện Harry Potter-- 1.

Bạn đang xem: Harry potter ngoại truyện full

Đoàn quân Dumbledore tái hợp tại trận tầm thường kết quắp Quidditch vắt Giới-- 2. Chạm mặt gỡ nhân vật bắt đầu trong tè thuyết Harry Potter - Celestina Warbeck-- 3.

Xem thêm: Normal Saline 0 - Sodium Chloride Injection 0

Dolores Jane Umbridge-- 4. Draco Malfoy-- 5. Vernon và Petunia Dursley-- 6. Hồ ly tinh Peeves
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *