Dung dịch hcl và dung dịch ch3cooh có cùng nồng độ mol

Dung dịch HCl với CH3COOH tất cả cùng nồng độ. PH của hai hỗn hợp này khớp ứng là x và y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có một phân tử phân li. Dục tình giữa x cùng y là:

Bạn sẽ xem: hỗn hợp hcl cùng dung dịch ch3cooh tất cả cùng độ đậm đặc mol

Phương pháp giải

+) cùng với HCl điện li hoàn toàn => = a

+) với CH3COOH điện li yếu ớt => = 0,01a

+) thực hiện công thức: pH = -log

Đặt a là độ đậm đặc mol/l của 2 axit

Với HCl năng lượng điện li trọn vẹn => = a

=> pH = x = -log = -log(a)

Với CH3COOH năng lượng điện li yếu, 100 phân tử CH3COOH mới có 1 phân tử phân li => = 0,01a

=> pH = y = -log = -log(0,01a) = 2 – log(a) = 2 + x

Vậy y = x + 2


Bạn đang xem: Dung dịch hcl và dung dịch ch3cooh có cùng nồng độ mol

*

*

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bb Cream - Những Điều Cần Biết Khi Trang Điểm Với Bb Cream

*

*

*

Có V1 ml HCl (pH = 2). Yêu cầu thêm V2 ml H2O sẽ được dung dịch HCl mới tất cả pH = 3. Quan hệ giới tính V1 với V2 là :

Có V1 ml NaOH (pH = 12). Bắt buộc thêm V2 ml H2O và để được dung dịch NaOH mới bao gồm pH = 9. Quan hệ nam nữ V1 và V2 là :

Trộn đôi mươi ml hỗn hợp KCl 0,05M với đôi mươi ml dung dịch H2SO4 0,005M. Nếu như coi thể tích sau thời điểm pha trộn bởi thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của hỗn hợp thu được là:

Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được là:

Cho hai dung dịch: dung dịch A cất H2SO4 0,1M cùng HCl 0,2M với dung dịch B đựng NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Trộn 100 ml dung dịch A với V ml dung dịch B thu được hỗn hợp C có pH = 7. Quý giá của V là:

Dung dịch A chứa H2SO4 aM và HCl 0,2M; hỗn hợp B chứa NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml dung dịch A với 120 ml dung dịch B thì nhận được dung dịch tất cả pH = 7. Cực hiếm của a là:

Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH = 1 tất cả HCl và HNO3 cùng với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a (mol/l) chiếm được 200 ml dung dịch tất cả pH = 12. Giá trị của a là :

Thêm 25 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 100 ml dung dịch H2SO4. Đem hỗn hợp thu được cho chức năng với dung dịch NaHCO3 dư nhận được 5,6 lít CO­2 (đktc). Mật độ mol/lít của hỗn hợp H2SO4 lúc đầu là:

Cho m gam tía vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,05M thu được dung dịch X. Trộn loãng dung dịch X 10 lần được hỗn hợp Y bao gồm pH = 12. Trọng lượng Ba đã cần sử dụng là:

Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M cùng với thể tích bằng nhau được hỗn hợp A. Mang đến 300 ml dung dịch A tác dụng với V ml hỗn hợp B chứa NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp C gồm pH = 1 và m gam kết tủa D. Giá trị của V với m là

Dung dịch HCl cùng CH3COOH gồm cùng nồng độ. PH của hai hỗn hợp này khớp ứng là x với y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có một phân tử phân li. Quan hệ giữa x và y là:

Trộn V1 lít hỗn hợp axit bạo dạn (pH = 5) với V2 lít kiềm táo tợn (pH = 9) theo tỉ trọng thể tích nào sau đây để chiếm được dung dịch có pH = 6

Dung dịch X bao gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M nên để th-nc hết 100 ml hỗn hợp X là

Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,01M cùng với 200 ml hỗn hợp KOH 0,03M thu được dung dịch X. Cực hiếm pH của dung dịch X là

Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M và 3 ml dung dịch HCl 1M thu được hỗn hợp A. Thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A thu được hỗn hợp B. Xác minh pH của những dung dịch A với B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).

Cho 200 ml hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp H2SO4 aM cùng HCl 0,1M chức năng với 300 ml dung dịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 bM cùng KOH 0,05M, chiếm được 2,33 gam kết tủa với dung dịch Z có pH = 12. Giá trị của a với b thứu tự là

Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml hỗn hợp X tất cả pH = a. Cô cạn hỗn hợp X được 7,66 gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của a là

Cho 100 ml dung dịch X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. 100 ml dung dịch Y gồm chứa y mol H+, Cl-, NO3- với 0,01 mol Na+ (tổng số mol Cl- cùng NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được hỗn hợp Z. Dung dịch Z có pH là

Thêm nhàn dung dịch HCl có pH = 0 vào dung dịch chứa 5,25 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonnat của 2 sắt kẽm kim loại kiềm tiếp đến nhau mang đến khi bao gồm 0,015 mol khí bay ra thì dừng lại. Mang đến dung dịch thu được công dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư mang đến 3 gam kết tủa. Phương pháp của 2 muối và thể tích dung dịch HCl đã dùng là

Hòa tan không còn m gam Al vào 100 ml hỗn hợp NaOH 0,3M thu được dung dịch A với 0,672 lít khí H2. Hỗn hợp A có pH là

Cho 200 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M phản ứng cùng với x ml dung dịch H2SO4 0,05M nhận được (200 + x) ml dung dịch có pH = 13. Sau phản bội ứng, cân nặng kết tủa về tối đa nhận được là