Quantifiers là gì?Là từ chỉ số lượng của cái gì. Một số trong những từ chỉ con số chỉ trong giờ đồng hồ anh đi với danh từ đếm được, số kì cục đi cùng với danh từ không đếm được, và một số trong những lại có thể đi đối với tất cả danh từ đếm được và không đếm được. Trong bài học hôm nay,LangGo sẽ reviews cách dùng và ví dụ các lượng từ thường dùng trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về lượng từ trong tiếng anh có đáp án

*

A. Lượng từ (Từ chỉ số lượng)

1.Từ chỉ số lượng đi cùng với danh tự số nhiều

-Some / any (một vài)

I want to lớn buy some new pencils. - Tôi ý muốn mua vài cây viết chì mới.

There aren’t any chairs in the room. - không tồn tại cái ghế nào ở trong nhà cả.

-Many

There aren'tmanypeopleliving here. - Không có rất nhiều người sống sinh sống đây.

-A large number of

He hasa large number ofEnglish books. - Anh ta có một số sách tiếng Anh.

-A great number of

A great number of students said they were forced lớn practise the piano. - tương đối nhiều học sinh nói rằng họ bị ép nên luyện piano.

-Plenty of

There were plenty of berries. - có rất nhiều trái mâm xôi.

-A lot of/ lots of

He hasa lot of/lots offriends here. - Anh ta có rất nhiều bạn sinh sống đây.

- Few/ a few

Fewpeoplecan say that they always tell the truth. -Rất ít fan nói rằng họ luôn luôn luôn nói thật.

We've gota littlebaconanda feweggs.-Chúng tôi bao gồm một ít thịt xông khói cùng một vài trái trứng.

-Several

I've checked it several times. - Tôi đã bình chọn nó vài lần rồi.

2. Từ bỏ chỉ số lượng đi cùng với danh từ bỏ đếm được số ít

-Every

I go for walkevery morning. - Tôi đi bộ mỗi sáng.

-Each

Eachday seems khổng lồ pass very slowly. - mỗi ngày dường như trôi qua vô cùng chậm.

3.Từ chỉ số lượng đi cùng với danh từ ko đếm được

-Some/ any

Would you likesomebeer? - Bạn có muốn uống bia không?

We haven’t got any butter. - chúng tôi không tất cả tí bơ nào.

-Much

Does the newspaper havemuchinformation? - Tờ báo có khá nhiều thông tin không?

- A large amount of

He borrowed a large amount of money. - Anh ta đang mượn một vài tiền lớn.

- A great giảm giá of

A dishwasher usesa great khuyễn mãi giảm giá ofelectricity. - lắp thêm rửa chén bát sử dụng rất nhiều điện.

- Plenty of

I have plenty of food. - Tôi có khá nhiều thức ăn.

-A lot of/ Lots of

We needa lot of/lots oftime lớn learn a foreign language. - bọn họ cần nhiều thời hạn để học tập ngoại ngữ.

- Little/ a Little

There islittlesugarin my coffee. - tất cả rất ít con đường trong coffe của tôi.

Let’s go và have a drink. We have got a little time before the train leaves. - Hãy đi cùng nhậu thôi. Chúng ta còn một ít thời hạn trước khi tàu rời bánh.

***Lưu ý:

-some: sử dụng trong câu khẳng định, câu yêu thương cầu, lời mời, lời đề nghỉ.

-any: sử dụng trong câu che định, nghi vấn

-many, muchdùng trong câu tủ định, nghi vấn

-a lot of, plenty of, a great number of… cần sử dụng trong câu khẳng định

-many, muchluôn sử dụng trong câu xác minh có những từ very, too, so, as

-few, little(ít, ko nhiều): thông thường sẽ có nghĩa bao phủ định, ít cảm thấy không được để dùng

-a few / a little(một vài, một ít): thường có nghĩa khẳng định, ít đủ nhằm dùng

B. Động từ thực hiện sau từ bỏ chỉ số lượng

- Số thập phân, phân số, sự đo lường và thống kê + hễ từ số ít

Three quartersof a tonistoo much. - cha phần bốn tấn là vượt nhiều.

- All, some, plenty + of + danh trường đoản cú số không nhiều + rượu cồn từ số ít

Some of themilkwassour. - Một không nhiều sữa đã biết thành chua.

- Half, part, a lot + of + danh trường đoản cú số nhiều + hễ từ số nhiều

A lot of myfriendswantto emigrate. - không ít người bạn của tôi hy vọng di cư.

Xem thêm: Ý Nghĩa Và Cách Chuẩn Bị Mâm Cơm Tất Niên, Cúng Tất Niên Gồm Những Món Gì

- No + danh từ số ít+ rượu cồn từ số ít

Nostudenthas finishedtheir assignment. - ko có học viên nào kết thúc bài tập.

- No + danh trường đoản cú số nhiều+ cồn từ số nhiều

Nopeoplethinkalike. -Không có tín đồ nào nghĩ như thể nhau.

- A number of + danh từ bỏ số các + đụng từ số nhiều

A number of countries are overproducing goods. - một số trong những nước đang cung ứng thừa mặt hàng hóa.

- The number of + danh tự số những + động từ số ít

The number of visitors increases rapidly. - Lượng du khách tăng nhanh chóng.

C. Bài xích tập về lượng từ trong giờ Anh

Chọn lời giải đúng:

1. There wasn't …............. Snow last night.

A. Many

B. Much

C. Few

D. A large number of

2. …............the students in my class enjoy taking part in social activities.

A. Most of

B. Most

C. Many

D. The number of

3. He's always busy. He has …......... Time khổng lồ relax.

A. Much

B. Little

C. A little

D. Plenty of

4. She put so …......... Salt in the soup that she couldn't have it. It was too salty.

A. Many

B. Little

C. Much

D. A little

5. He made too …........... Mistakes in his writing.

A. A few

B. Much

C. Many

D. A number of

6. How …........... Students are there in your class?

A. Little

B. Few

C. Much

D. Many

7. I feel sorry for her. She has …............. Friends.

A. Many

B. A few

C. Few

D. A great giảm giá of

8. I spent …............ My spare time gardening last year.

A. Most of

B. Most

C. Many of

D. A large number of

9. He doesn't have so …........... Friends as I think.

A. Much

B. A great deal of

C. Many

D. A large number of

10. There was so …............ Traffic that it took me an hour khổng lồ get home.

A. A lot of

B. Little

C. Much

D. Many

11. Learning a language needs …........... Patience.

A. A few

B. Much

C. Many

D. Little

12. …............ The shops in the city center close at 5.30.

A. Many

B. Much of

C. Some

D. Most of

13. We had a boring holiday. .........................the time we lay on the beach.

A. Most

B. Much

C. Most of

D. Many of

14. With only............ Hope, Harry didn't know how to lớn keep going another day.

A. Little

B. A little

C. Few

D. A few

15. How ….......... Money have you got?

A. Many

B. Much

C. A lot of

D. A great giảm giá of

16. There was very …........... Food at the các buổi party but I didn't eat anything.

A. Little

B. Much

C. Many

D. A lot of

17. I think................ You are very tired after your long journey.

A. Many

B. Much

C. Many of

D. Much of

18. We didn't take …............ Photographs when we were on holiday.

A. Much

B. A lot of

C. Many of

D. A great giảm giá of

19. There isn't …........... Shampoo in the bathroom.

A. Any

B. Some

C. Little

D. Few

20. Would you like ….......... Tea?

A. Some

B. Many

C. A few

D. Any

21. He had so …............. Things to lớn do.

A. Many

B. A lot of

C. Much

D. Little

22. The mixture looks rather dry. Maybe you should địa chỉ …........... Water.

A. A few

B. Few

C. A little

D. Little

23. We're having a big party. We've invited …........ Friends.

A. A lot of

B. Much

C. Many of

D. No

24. Could I try ….......... Wine?

A. A little

B. A few

C. Little

D. Few

25.Could I try ….......... Wine?

A. A little

B. A few

C. Little

D. Few

26. …............. My students are familiar with this kind of school activities.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *